Cornelis is partner en bestuurslid. Cornelis is gespecialiseerd in bestuursrecht en omgevingsrecht. Hij adviseert zowel ondernemingen en particulieren als overheden. Cornelis is zeer vertrouwd met handhavingskwesties en zaken die betrekking hebben op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Door Cornelis’ ervaring als rijksambtenaar bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat kent hij de overheid van binnenuit. Daardoor weet hij hoe hij in het politieke speelveld moet opereren, of hij nu de overheid of een onderneming of particulier bijstaat. Daarnaast maakt de continue spanning tussen het algemeen belang en individuele belangen het bestuursrecht voor Cornelis zo interessant.

Cornelis is een nuchtere en pragmatische advocaat die naar concrete oplossingen toewerkt. Hij houdt niet van veel poespas. Graag haalt hij daarbij de Oostenrijkse voetballer en voetbalcoach Ernst Happel aan (vrije vertaling): ‘Kein geloel, oplossingen bieden’.

Naast alle meters die Cornelis graag voor zijn vak maakt, maakt hij er ook op sportief vlak een flink aantal: met enige regelmaat loopt hij een marathon. Daarnaast is hij – hoe kan het anders als groot fan van zijn stad Rotterdam – fervent Feyenoord-supporter.

 • Cornelis adviseert en denkt mee over
  • Handhavingskwesties
  • Bezoeken en optredens van inspecties (SZW, DCMR, NVWA)
  • Subsidies
  • Verzoeken om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
  • Vergunningen (Wabo, APV, Havenbeheersverordening etc.) en bestemmingsplannen
  • Nieuw op te stellen wetgeving (Verordeningen en regelingen)
  • Convenanten / bestuursovereenkomsten
  • Bestuurlijke boetes
 • Tot zijn cliënten behoren
  • Industrie
  • Productiebedrijven
  • Gemeenten
  • Provincies
  • Op- en overslagbedrijven
  • Beroepsorganisaties
  • Koepelorganisaties
  • Dienstverleners in de haven
  • Onderwijsinstellingen
  • Stichtingen in de Jeugdzorg, Welzijn (Kinderopvang, Maatschappelijke Dienstverlening etc.) en Cultuur
  • Particulieren
  • Andere advocatenkantoren zonder bestuursrechtelijke expertise
 • Specialistenverenigingen
  • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
  • Vereniging Rotterdamse Milieurecht Advocaten (RMA)
  • Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
  • Vereniging voor Milieurecht (VMR)
  • Vereniging voor Bouwrecht (VBR)
 • (Maatschappelijke) nevenfuncties
  • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Oost-Brabant
  • Auteur ‘Tekst en toelichting Algemene wet bestuursrecht, titel 10.2 Toezicht op bestuursorganen (over goedkeuring, schoring en vernietiging), Sdu
  • Auteur ‘‘Tekst en toelichting Openbaarheid van bestuur, Sdu
  • Annotator en auteur voor ‘de Gemeentestem’ over luchtkwaliteit, subsidies en de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
  • Redactielid Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO)
 • Publicaties
  • Vele annotaties in de Gemeentestem over de Wet openbaarheid van bestuur, subsidies (subsidieverplichtingen en beëindigen van subsidierelaties) en luchtkwaliteit
  • Columnist Binnenlands bestuur
  • J.A. van Schagen e.a. (red.), Commentaar Openbaarheid van bestuur, Sdu (Commentaar bij de artikelen: 1 (sub a, b, c, f en h), 1a, 3, 7, 10 en 11 van de Wet openbaarheid van bestuur)
  • K.J. de Graaf e.a. (red.), Commentaar Algemene wet bestuursrecht, Sdu (Commentaar de artikelen 10:25 tot en met10:45 van de Algemene wet bestuursrecht (goedkeuring bij, vernietiging en schorsing))
  • Annotatie bij Hof van Justitie van de Europese Unie 12 december 2013 (C-486/12), EHRC 2014/51 (heffen van leges voor diensten van de gemeente, GBA, met M.A.J. West)
  • Annotatie bij Centrale Raad van Beroep 21 augustus 2013 (ECLI:NL:CRVB:2013:1488) AB 2013/411 (subsidieverplichtingen GBA, met M.A.J. West)
  • C.N. van der Sluis, ‘Luchtkwaliteit: kader en toekomst’, Praktijk Omgevingsrecht (PRO) 2013/201
  • Annotatie bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 1 mei 2013 (LJN BZ9058), AB 2013/193 (subsidieverplichtingen in de verleningsbeschikking)
  • M.G.J. Maas-Cooymans en C.N. van der Sluis, ‘Wet openbaarheid van bestuur: Jurisprudentie 2009 tot begin 2010 inzake de weigeringsgronden en beperkingen’, de Gemeentestem (Gst. 2010/32)
  • M.G.J. Maas-Cooymans en C.N. van der Sluis, ‘Wet openbaarheid van bestuur in de praktijk. Een praktisch overzicht van mogelijkheden, verplichtingen en valkuilen, de Gemeentestem (Gst. 2010/24)
  • M. Bakker e.a., Vierde tranche Algemene wet bestuursrecht (bestuurlijke handhaving), Sdu 2010
  • C.A.M. van den Brand en C.N. van der Sluis, ‘Luchtkwaliteit in jurisprudentie en wetgeving. Van onderzoeksverplichtingen tot programmatoetsing’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO 2010/2)
  • C.A.M. van den Brand, O. Kwast en C.N. van der Sluis, ‘Recente ontwikkelingen in jurisprudentie en wetgeving over luchtkwaliteit’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO 2009/2)
  • C.A.M. van den Brand, H.A.J. Gierveld en C.N. van der Sluis, ‘Jurisprudentie luchtkwaliteit: Saldering en maatregelen’, Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO 2008/1)
  • C.N. van der Sluis, In wederzijdse afhankelijkheid. Nationaal bestuurlijk toezicht in Europees perspectief, (diss. Erasmus Universiteit Rotterdam), Wolf legal publishers: Nijmegen 2007
  • C.N. van der Sluis, ‘Het gebruik van het begrip ‘zelfbestuur’ in de Europese Grondwet’, de Gemeentestem (2005/63)

Updates van Cornelis

WhatsApp en sms-berichten zijn te Wobben

8 april 2019 - Het kan u niet zijn ontgaan, op 20 maart deed de Raad van State een belangrijke uitspraak voor bestuurlijk Nederland;…

WhatsApp en sms-berichten zijn te Wobben