Adviseurs in de bouw zoals architecten en constructeurs, maken regelmatig gebruik van De Nieuwe Regeling (DNR 2011). Dat is vaak zelfs een eis van hun beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Hieronder volgt in het kort wat u in ieder geval moet weten over de DNR.

Systematiek van de DNR

De DNR zijn algemene voorwaarden die bij een Model Basisopdracht horen. Ons advies is om die Basisopdracht ook zeker te gebruiken. Daarin worden projectspecifieke zaken opgenomen, maar daarin wordt ook bepaald wie zich over geschillen buigt. Dat staat niet in de algemene voorwaarden. Partijen die alleen de algemene voorwaarden gebruiken, komen daar soms te laat achter.

Bij de DNR hoort ook de Standaardtaakbeschrijving Gebouwen DNR-STB (STB). Dit is een zeer uitgebreide beschrijving van de diverse werkzaamheden die per bouwfase aan een adviseur kunnen worden opgedragen. De STB is een optioneel hulpmiddel in de offertefase en bij de vastlegging van de opdracht.

Branchevoorwaarden

De DNR is door de brancheorganisaties van adviseurs, de BNA en NLingenieurs, geschreven. Het is dus eenzijdig tot stand gekomen. Er staan daarom enkele voor opdrachtgevers ongunstige bepalingen in. De meest in het oog springende lichten we voor u toe.  

Beperking aansprakelijkheid

De DNR staan bekend om een vergaande beperking van de aansprakelijkheid van de adviseur. De adviseur is alleen verplicht om directe schade te vergoeden (art. 14 lid 1 & 2). Gevolgschade, zoals vertragings-, stagnatie- en omzetschade, valt daar dus niet onder.

De hoogte van de schadevergoeding is ook nog gemaximeerd tot eenmaal het honorarium (tot maximaal 1 miljoen euro), tenzij partijen kiezen voor driemaal het honorarium (tot maximaal 2,5 miljoen euro) (art. 15).
Let op: die keuze moet worden vastgelegd in de Basisopdracht. Deze beperkingen gelden niet als de fout is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van de adviseur (art. 17 lid 5). Dat is echter bijna nooit aan de orde.

Korte klacht- en aansprakelijkheidstermijnen

De aansprakelijkheid van de adviseur is niet alleen beperkt in geld (zie hiervoor), maar ook in tijd. Als u meent dat de adviseur een fout heeft gemaakt waarvoor hij aansprakelijk is, moet u dit volgens art. 16 lid 1 ‘binnen bekwame tijd’ nadat u dit heeft ontdekt/had kunnen ontdekken schriftelijk en onderbouwd melden, anders vervalt uw vordering. De ‘bekwame tijd’ hangt af van de complexiteit van het probleem, de ernst ervan, of het een bouwproject is met veel gelaagde contracten met verschillende partijen, et cetera. Soms is een deskundigenonderzoek nodig voordat u een onderbouwde melding kunt doen.

NB: als de adviseur zijn fout nog kan herstellen, moet u nog een ingebrekestelling versturen met een redelijke termijn, om de opdracht alsnog correct na te komen (art. 13 lid 1).

Als u de fout eenmaal tijdig bij de adviseur heeft gemeld, moet u alert zijn op een vervaltermijn van twee jaar (art. 16 lid 3) vanaf de melding. Als binnen twee jaar daarna geen procedure aanhangig is gemaakt, vervalt de vordering alsnog.

De DNR bevat daarnaast een algemene vervaltermijn van vijf jaar na voltooiing van de opdracht (art. 16 lid 1 en 4). Iedere vordering die daarna wordt ingesteld, is niet meer geldig.

Let op: vervaltermijnen zijn absoluut, dus kunnen niet verlengd worden door stuiting. Ze kunnen alleen met zes maanden worden verlengd als ze eindigen tussen het moment waarop de adviseur heeft toegezegd de fout te onderzoeken of te herstellen en de daadwerkelijke uitvoering daarvan (art. 16 lid 8).

Auteursrechten van de adviseur

In de DNR zijn enkele restricties opgenomen ten aanzien van het gebruik, de openbaarmaking, verveelvoudiging, et cetera van het door de adviseur gemaakte ontwerp. Het auteursrecht ligt bij de adviseur. Deze rechten van de adviseur kunnen een probleem vormen als de opdracht voortijdig is beëindigd, maar u wel verder moet met het gemaakte ontwerp. Denk daarbij ook aan BIM en de toegang daartoe, ook voor eventuele nieuwe adviseurs.

Standaard aanvullingen en afwijkingen

Opdrachtgevers kunnen aanvullingen en afwijkingen op de DNR overeenkomen met hun adviseurs, zodat de DNR minder ongunstig uitpakt. Denk aan een ruimere aansprakelijkheidsclausule. Onze ervaring is inmiddels dat de verzekeraars van de adviseurs deze afwijkingen – tegen een kleine premieverhoging – meestal accepteren.

Ten Holter Noordam advocaten heeft standaard opdrachtgeversvriendelijke aanvullingen en afwijkingen op de DNR, die u gratis bij ons kunt opvragen.