Alle blogs

De Wet open overheid; the story continues

In verschillende blogs werd al aandacht besteed aan de Wet open overheid, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur. Al enige tijd was er geen aanleiding om een blog te wijden aan die wet. De Eerste Kamer had de behandeling immers aangehouden nu rapporten waren verschenen dat de wet nogal wat uitvoeringsproblemen – met aanzienlijke kosten – met zich zou brengen. Toch sprak Rutte III met enkele woorden in het regeerakkoord over de Woo. Er zou worden gesproken door het kabinet met de initiatiefnemers van de wet.

Dat gesprek heeft resultaat gehad. Recent verscheen een brief van de initiatiefnemers dat de Woo wel degelijk toekomst lijkt te hebben. In die brief wordt een wijzigingswetsvoorstel aangekondigd dat dit najaar aanhangig gemaakt wordt bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel zal bepalingen bevatten die moeten leiden tot verduidelijkingen en verbeteringen. Dit alles teneinde de hoge uitvoeringskosten, waarover ABDTOP al had gesproken in haar rapportages en waarover de Eerste Kamer ook wel de nodige vragen had, te voorkomen zonder dat een ‘open overheid’ in het geding komt.

Een goede ontwikkeling die recht doet aan mijn eerdere opmerkingen over de Woo (zie bijvoorbeeld mijn uitgebreide artikelen in ‘de Gemeentestem’ (deel I en deel II)). Ik omarm – zo blijkt wel – de insteek van de wet, maar vind de Woo in algemene zin op veel punten onduidelijk, ongewenst of onvolledig. Te denken valt alleen al aan het documentenregister, het wegvallen van structuurbepalende begrippen als “bestuurlijke aangelegenheid” en het als gevolg daarvan in potentie in de hand werken dat alle documenten onder de Woo vallen (en dus in het register moeten worden opgenomen).

Wat komt is dus geen novelle tot aanpassing van het in de Tweede Kamer al aangenomen wetsvoorstel maar een wijzigingswetvoorstel. Een extra te bewandelen weg met de nodige doorlooptijd. Of dat een teken is dat de wijzigingen van aanzienlijke omvang zijn, is mij niet duidelijk. Gegeven mijn eerdere analyses van de Woo is daar wel aanleiding voor. We gaan het afwachten.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Geheimhouding binnen de gemeente

20 juli 2018 - Geheimhouding binnen de gemeente is geen rustig bezit. Zeker in de gemeente Bloemendaal is de informatievoorziening tussen college van B&W…

Geheimhouding binnen de gemeente

AVG nader toegelicht #1: Toestemming in arbeidsrelaties

3 september 2018 - Het verwerken van persoonsgegevens uit hoofde van de AVG is alleen dan toegestaan als de verwerking plaatsvindt voor een welbepaald…

AVG nader toegelicht #1: Toestemming in arbeidsrelaties
Interessant artikel?

De laatste updates rechtstreeks in je inbox.