Alle blogs

Checklist wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Per 1 juli 2017 is de Arbeidsomstandighedenwet gewijzigd. Het doel van de wijziging is het vergroten van de betrokkenheid van werknemers bij het arbeidsomstandighedenbeleid en het inzetten op preventie. Hoe zorgt u als werkgever ervoor dat u aan uw verplichtingen op grond van deze wet voldoet? Onderstaande checklist biedt houvast.

1. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging heeft instemmingsrecht over wie de preventiemedewerker in de onderneming wordt.

Ondernemingen met meer dan 25 werknemers zijn verplicht een preventiemedewerker aan te wijzen. De preventiemedewerker verleent bijstand aan de werkgever op het gebied van arbeidsomstandigheden. Met bijstand wordt in ieder geval bedoeld het meewerken aan een risico-inventarisatie en -evaluatie, het adviseren over het arbeidsomstandighedenbeleid en het meewerken aan de uitvoering daarvan. Met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet wordt beoogd de positie van de preventiemedewerker te versterken. De ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging hadden al instemmingsrecht over het takenpakket van de preventiemedewerker, maar hebben dit nu ook over wie de preventiemedewerker in de onderneming gaat worden.

2. De bedrijfsarts heeft een adviserende rol.

In de nieuwe Arbeidsomstandighedenwet is opgenomen dat de bedrijfsarts een adviserende rol heeft in het begeleiden van zieke werknemers. De werkgever blijft hiervoor verantwoordelijk. Deze wijziging is niet inhoudelijk, maar beoogt slechts de rolverdeling tussen de werkgever en de bedrijfsarts te verduidelijken.

3. De werknemer heeft recht op ‘een doeltreffende toegang’ tot de bedrijfsarts voor consultatie.

Een doeltreffende toegang betekent in ieder geval dat werknemers weten dat zij de bedrijfsarts kunnen raadplegen ook al zijn zij niet ziek. Daarnaast mogen werkgevers niet worden geïnformeerd over een bezoek van de werknemer aan de bedrijfsarts en hebben werknemers daarvoor ook geen toestemming van de werkgever nodig. Er mogen verder geen drempels worden opgelegd voor wat betreft de plaats en het tijdstip van het bezoek. Ook mag de werkgever niet worden geïnformeerd over de uitkomst van de consultatie.

4. Aan het basiscontract worden extra eisen gesteld.

Door de wetswijziging worden extra eisen gesteld aan het basiscontract tussen de werkgever en de bedrijfsarts. Het basiscontract dient enerzijds afspraken te bevatten over de taken van de werkgever waarin hij zich moet laten bijstaan door de bedrijfsarts. Deze taken zijn:

  • het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie;
  • het begeleiden van ziekte;
  • het aanbieden van arbeidsgezondheidsdeskundig onderzoek;
  • indien relevant het verrichten van wettelijk verplichte aanstellingskeuringen;
  • en de nieuwe wettelijke verplichting van het waarborgen van een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts voor consultatie.

Anderzijds moet het basiscontract afspraken bevatten die waarborgen dat de bedrijfsarts zijn beroep op een professionele wijze kan uitoefenen. De volgende onderwerpen moeten in het basiscontract aan bod komen:

  • de bedrijfsarts moet vrijelijk de werkplek kunnen bezoeken;
  • de werknemer moet op kosten van de werkgever een second opinion kunnen aanvragen bij een andere bedrijfsarts;
  • de bedrijfsarts dient over een adequate en kenbare klachtenprocedure te beschikken;
  • de bedrijfsarts moet kunnen overleggen over de arbeidsomstandigheden met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging, de preventiemedewerker en/of met belanghebbende werknemers;
  • de bedrijfsarts moet beroepsziekten melden.

Overigens staat het de werkgever en de bedrijfsarts vrij om ook over andere dan bovenstaande onderwerpen afspraken te maken in het basiscontract.

Toezicht en handhaving

Het toezicht en de handhaving van de Arbeidsomstandighedenwet is aangescherpt. Voldoet u als werkgever niet aan bovengenoemde verplichtingen, dan loopt u het risico dat de Inspectie SZW u een boete oplegt. Een werkgever zonder contract met een bedrijfsarts krijgt direct een boete opgelegd. Indien een werkgever wel een contract heeft, maar dat contract voldoet niet aan de wettelijke vereisten, dan wordt eerst een waarschuwing gegeven. Het niet-naleven van de verplichtingen die waarborgen dat de bedrijfsarts zijn beroep op professionele wijze kan uitoefenen, leidt tot onmiddellijke boeteoplegging. Hetzelfde geldt voor het niet-naleven van de verplichting de werknemer een doeltreffende toegang tot de bedrijfsarts te bieden.

Advies nodig?

U heeft tot 1 juli 2018 om uw bestaande contracten aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Nieuwe basiscontracten dienen direct aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Wilt u uw contract met uw bedrijfsarts wijzigen of een nieuw contract aangaan? Wij helpen u graag. Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Ten Holter Noordam advocaten of met een advocaat van de sectie arbeidsrecht.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Stakende werknemers: hoe steek je daar een stokje voor?

12 december 2017 - Vandaag staken de leraren in het basisonderwijs opnieuw. Het gestelde ultimatum is verstreken en Minister Slob is niet aan de…

Stakende werknemers: hoe steek je daar een stokje voor?

Het regeerakkoord: winst voor de werkgever?

12 oktober 2017 - Op 10 oktober 2017 is het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” gepresenteerd door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Hierin zijn…

Het regeerakkoord: winst voor de werkgever?