Alle blogs

Pensioen in eigen beheer: afgeschaft! Wat betekent dit voor u als DGA?

De 1e Kamer heeft de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer en overige Fiscale Pensioenmaatregelen (afgekort WUPEB) op 7 maart 2017 aangenomen. De wet is op 27 maart 2017 gepubliceerd in de Staatscourant en op 1 april 2017 in werking getreden. De WUPEB dwingt de DGA zijn pensioen in eigen beheer opnieuw en vóór 1 juli 2017 te regelen. Daarbij luidt het advies de pensioenregeling zuiver te houden om fiscale heffing van 72% over de commerciële waarde van de pensioenvoorziening te voorkomen. Vergeet bovendien niet dat de toestemming van de (ex-)partner daarvoor nodig is.

Aanleiding afschaffing pensioen in eigen beheer

Waar het pensioen in eigen beheer in het verleden werd gezien als een besparing van vennootschapsbelasting is dat voor veel B.V.’s een financiële last geworden. De fiscale aftrek in de B.V. is namelijk steeds lager geworden door bijvoorbeeld het afnemende VpB-tarief. Daarnaast zijn de commerciële pensioenverplichtingen gestegen door de fors gedaalde marktrente. De commerciële waarde van de pensioenvoorziening in eigen beheer kan soms wel zes keer de fiscale waarde daarvan zijn.

De B.V. beschikt vaak niet over voldoende liquide middelen om aan de pensioenverplichtingen te voldoen. Het eigen vermogen van de B.V. is negatief geworden en dividenden kunnen en mogen niet worden uitgekeerd (de zogeheten “uitkeringstest” staat dat niet toe). Ook opeisbare schulden kunnen niet langer direct worden voldaan (de zogenoemde “balanstest” is negatief).

Kortom: de dividendklem is een feit!

Gevolgen

De WUPEB leidt ertoe dat het vanaf 1 april 2017 niet meer mogelijk is pensioen op te bouwen in de eigen B.V.

Wat moet u doen?

Op korte termijn vóór 1 juli 2017 en voorts binnen 3 jaren tot 1 januari 2020 moet u als DGA stappen ondernemen.

Welke stappen zijn dat?

STAP 1

Vóór 1 juli 2017 moet het pensioen in eigen beheer premievrij worden gemaakt (dus worden gestaakt) en moet de pensioenbrief worden aangepast.

Tussen de DGA als werknemer van de B.V. en de B.V. als werkgever van de DGA zal het staken van de pensioenopbouw moeten worden geregeld in een aanvullende arbeidsovereenkomst tussen de DGA en de B.V.

Deze moet worden vooraf gegaan door een besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), welk besluit wordt vastgelegd in de notulen van de AVA.

Als het pensioen in eigen beheer extern bij een levensverzekeringsmaatschappij is verzekerd, mag de DGA er vóór 1 juli 2017 voor kiezen het verzekerde bedrag terug te laten storten in de B.V.

 

STAP 2

De DGA moet een keuze maken uit 3 mogelijkheden:

  1. afkopen met belastingkorting
  2. omzetten in een oudedagsverplichting
  3. het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten.

 

Ad 1 Afkoop

Als wordt gekozen voor afkoop moet de DGA het pensioen in eigen beheer in zijn geheel vóór 1 januari 2020 afkopen tegen de fiscale waarde van de pensioenvoorziening op 31 december 2015. Dat betekent dat de B.V. de fiscale pensioenvoorziening in één keer uitkeert aan de DGA.

De DGA betaalt hierover loonbelasting.

De DGA krijgt een belastingkorting over de fiscale pensioenvoorziening per 31 december 2015. Bij afkoop in 2017 krijgt de DGA een belastingkorting van 34,5%.

Bij afkoop in 2018 is die belastingkorting 25% en in 2019 is die 19,5 %.

De afwaardering (“afstempeling”) van de commerciële pensioenvoorziening naar de fiscale pensioenvoorziening heeft fiscaal geen consequenties.

Om deze afkoop te kunnen doen, is direct liquiditeit nodig, omdat belasting moet worden betaald.

 

Ad 2 Omzetting

De DGA kan ook kiezen voor het omzetten van de pensioenvoorziening tegen fiscale waarde op 31 december 2015 in een oudedagsverplichting.

De pensioenaanspraak en de liquide middelen blijven dan in de B.V.

Na omzetting mag de DGA de oudedagsverplichting  niet meer aanvullen, behoudens de jaarlijkse oprenting ter hoogte van de marktrente.

In tegenstelling tot het pensioen in eigen beheer wordt bij de oudedagsverplichting geen rekening gehouden met de sterftekans van de DGA.

Bereikt de DGA de AOW-leeftijd dan ontvangt de DGA uit de B.V. gedurende minimaal 20 jaren daarna uitkeringen uit deze oudedagsverplichting.

De DGA kan er voor kiezen de oudedagsverplichting ook al eerder dan zijn AOW-leeftijd uit te keren. Dat kan, maar niet eerder dan 5 jaren vóór zijn AOW-leeftijd. De DGA bereikt daarmee dan een langere uitkeringsduur van de oudedagsverplichting.

 

Ad 3 Ongewijzigde voortzetting

De DGA kan het pensioen in eigen beheer ook ongewijzigd laten.

Verdere opbouw van de pensioenvoorziening is echter niet meer toegestaan.

Als de DGA dat toch zou doen, wordt de pensioenvoorziening onzuiver en loopt de DGA fiscaal het risico van 72% belastingheffing over de commerciële waarde van zijn pensioenvoorziening (52% loonbelasting plus 20% revisierente).

Let op: een rekening-courant schuld van de DGA aan zijn B.V. kan in dat kader worden gezien als genoten en daarmee als afzien van pensioen. Ook dan loopt de DGA het risico van deze fiscale heffing van 72%.

Bij ongewijzigde voortzetting blijft de opgebouwde pensioenvoorziening in de B.V. staan tegen de huidige regelgeving. Dat betekent dat dividend en pensioenuitkeringen nog steeds afhankelijk zijn van de financiële situatie van de B.V. De B.V. zal de DGA (geïndexeerde) pensioenuitkeringen doen vanaf zijn pensioengerechtigde leeftijd.

STAP 3

De DGA moet de belastingdienst op de hoogte stellen.

Binnen één maand na afkoop of omzetting moet de DGA dat doen met een speciaal informatieformulier van de belastingdienst. Dat formulier moet ook worden ondertekend door de (ex-)partner van de DGA.

STAP 4

Alvorens een keuze te maken zal de DGA moeten nadenken over zijn toekomst. Hoe ziet de oudedag van de DGA er uit nu pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk is?

De DGA zal alternatieven kunnen betrekken in zijn keuze, zoals: pensioenopbouw bij een externe levensverzekeringsmaatschappij, of pensioenopbouw via een oudedagslijfrente, of het hebben van liquide middelen op een spaarrente, of het verkopen t.z.t. van een  hypotheekvrije woning.

Let op: betrek uw partner bij uw keuze!

Bij afkoop of omzetting moet de DGA zijn (ex-)partner betrekken. De (ex-)partner moet namelijk op basis van de nieuwe wet instemmen met deze keuze.

De wettelijke bescherming van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVP) is immers van toepassing op het pensioen in eigen beheer en het daarvan deel uitmakende nabestaandenpensioen voor de partner van de DGA (het (bijzonder) partnerpensioen). Die bescherming vervalt echter door de nieuwe wet en dus is bij afkoop of omzetting de toestemming van de (ex-)partner vereist.

Als de (ex-)partner niet instemt, blijft de WVP van toepassing, maar kan de DGA een afkoop of omzetting niet tijdig vóór 1 juli 2017 regelen. Dan heeft de DGA spoedeisend belang bij kort geding die toestemming bij de rechter af te dwingen.

Nadeelscompensatie voor uw partner

De DGA zal zijn (ex-)partner moeten gaan compenseren voor het verlies van het  (bijzonder) partnerpensioen. De DGA kan bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering met onherroepelijke begunstiging van zijn (ex-)partner afsluiten. Ook kan de DGA de helft van de afkoopsom uitkeren aan zijn (ex-)partner, of hij kan de helft van de oudedagsverplichting aanwenden voor een eigen oudedagsverplichting van de (ex-)partner.

Van nadeelscompensatie is al gauw sprake als er geen gemeenschap van goederen van de DGA en zijn (ex-)partner is, maar in plaats daarvan huwelijkse voorwaarden gelden zonder periodiek verrekenbeding, of huwelijkse voorwaarden met uitsluiting van pensioenverevening of –verrekening.

Let wel op een mogelijk schenkingsrisico, als er geen grond voor nadeelscompensatie is.

Conclusie

De WUPEB dwingt de DGA zijn pensioen in eigen beheer opnieuw te regelen. Doe dit tijdig vóór 1 juli 2017, respectievelijk voor 1 januari 2020, betrek de (ex-)partner daarbij en verkrijg toestemming! Houd de pensioenregeling zuiver en voorkom fiscale heffing van 72% over de commerciële waarde van de pensioenvoorziening. Start zo nodig vóór 1 juli 2017 een kort geding om die toestemming van de (ex-)partner af te dwingen. Vergeet de (ex-)partner ook niet te compenseren voor te lijden nadeel.

 

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Pensioen in eigen beheer: afgeschaft! Wat betekent dit voor u als DGA?

24 mei 2017 - De 1e Kamer heeft de Wet Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer en overige Fiscale Pensioenmaatregelen (afgekort WUPEB) op 7 maart…

Pensioen in eigen beheer: afgeschaft! Wat betekent dit voor u als DGA?

Wettelijke algehele gemeenschap van goederen beperkt!

19 april 2017 - In navolging van de Tweede Kamer op 19 april 2016 heeft nu ook de Eerste Kamer op 28 maart 2017…

Wettelijke algehele gemeenschap van goederen beperkt!
Interessant artikel?

De laatste updates rechtstreeks in je inbox.