Alle blogs

Welke sancties bestaan op het niet tijdig deponeren van de jaarrekening?

In vervolg op de blog van kantoorgenoot Alexandra Van den Eijnden van 19 oktober 2017 (https://www.tenholternoordam.nl/kennisdelen/blog/bestuurders-opgelet-jaarrekening-2016-op-8-november-a-s-al-deponeren/)  op veler verzoek een aanvullende bijdrage. Zoals u bekend moeten sedert november 2015 alle jaarrekeningen waarbij het boekjaar aanvangt op of na 1 januari 2016. Uiterlijk binnen 12 maanden moeten de jaarrekeningen openbaar worden gemaakt.

Opmaaktermijn

De jaarrekening van een NV en BV moet jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, door het bestuur te worden opgemaakt (artikel 2:101 BW (NV) en 210 BW (BV)). Voor een coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en commerciële vereniging of stichting geldt een termijn van zes maanden (artikel 2:10, 48 en 58 BW).

Het boekjaar van een rechtspersoon is gelijk aan het kalenderjaar tenzij in de statuten een ander boekjaar is vastgesteld, bijvoorbeeld 1 september tot en met 31 augustus (artikel 2:10a BW).

Verlenging Opmaaktermijn

De vijf- of zesmaandstermijn voor opmaking van de jaarrekening kan door de algemene vergadering (bij NV of BV), wegens bijzondere omstandigheden, worden verlengd met maximaal vijf maanden respectievelijk vier maanden (artikel 2:48, 58 BW). Voor het nemen van een verlengingsbesluit behoort formeel een algemene vergadering te worden bijeengeroepen en deze besluitvorming in notulen te worden vastgelegd. Daarmee ontstaat dan een maximale termijn voor het opmaken van de jaarrekening van tien maanden na afloop van het boekjaar.

Vaststellen jaarrekening

Voor het vaststellen van de jaarrekening moet de opgemaakte jaarrekening worden aangeboden aan de algemene vergadering of ledenvergadering. Deze jaarrekening moet door alle bestuurders van de rechtspersoon worden ondertekend.

De jaarrekening kan slechts worden vastgesteld als het tot vaststelling bevoegde orgaan kennis heeft kunnen nemen van de controleverklaring.

De jaarrekening kan slechts worden vastgesteld als het tot vaststelling bevoegde orgaan kennis heeft kunnen nemen van de controleverklaring. Deze controleverklaring dient – als het een controleplichtige rechtspersoon betreft – aan de jaarrekening te worden toegevoegd.

De jaarrekening moet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn (vijf of zes maanden, dan wel de verlengde termijn van tien maanden) worden vastgesteld.

Als de statutair bestuurders exact dezelfde (rechts)personen zijn als de aandeelhouders, valt het moment van opmaken en vaststellen samen.(art 210 lid 5 BW). Met het opmaken van de jaarrekening is deze vastgesteld.

Deze regel geldt alleen niet als in de statuten is vermeld dat de regel niet van toepassing is.

Openbaarmakingstermijn

Voor de vaststelling van de opgemaakte jaarrekening bestaat geen termijn, maar art 2:394 lid 3 BW bepaalt wel dat binnen 12 maanden de jaarrekening moet worden openbaar gemaakt. Er is dus nog 2 maanden tijd om de jaarrekening vast te stellen.

Na vaststelling moet binnen acht dagen openbaar moet worden gemaakt, door deponering bij het handelsregister (artikel 2:394 lid 1 BW).

De jaarrekeningen 2016 moeten dus uiterlijk op 31 december 2017 zijn gedeponeerd.

Als de statutair bestuurder(s) en aandeelhouder(s) dezelfde personen zijn, dan zal de uiterlijke termijn 8 november 2017 zijn (tien maanden opmaak- en uitsteltermijn en acht dagen voor deponering).

Sancties niet (tijdig) deponeren

Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening kan gevolgen hebben.

Allereerst is het een economisch delict.(art 1 sub 4 Wet op de Economische Delicten). De delictsomschrijving stelt dat binnen 12 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening van de rechtspersoon openbaar moet worden gemaakt conform art 2:394 lid1 BW.

Het niet voldoen aan dit voorschrift kan leiden tot een flinke geldboete.

Het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen tot 3 jaar voorafgaand aan het faillissement wordt bij faillissement aangemerkt als onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur (art 2:248 BW). Een paar dagen te laat wordt als onbelangrijk verzuim aangemerkt, maar 17 dagen is echt te laat.
In dit geval bestaat het wettelijke vermoeden dat de onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak kan zijn van dit faillissement. Dit vermoeden is weerlegbaar maar kan lastig te bestrijden zijn.

Bestuurders zijn in het geval van onbehoorlijk bestuur tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden van de BV.

Het publiceren van een jaarrekening is de verplichting van het bestuur. Als het bestuur de accountant opdraagt hiervoor zorg te dragen blijft de bestuurder aansprakelijk. Wel kan hij in dat geval zich mogelijk verhalen op de –nalatige- accountant.

Bestuurder, houdt de deponering dus als belangrijke taak in het vizier!

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Blockchain in de zorg

5 juni 2018 - Iedereen denkt bij Blockchain gelijk aan virtuele munten. Blockchain zelf is echter een mogelijkheid zonder weerga om administratieve rompslomp, waarvan…

Blockchain in de zorg

Welke sancties bestaan op het niet tijdig deponeren van de jaarrekening?

28 november 2017 - In vervolg op de blog van kantoorgenoot Alexandra Van den Eijnden van 19 oktober 2017 (https://www.tenholternoordam.nl/kennisdelen/blog/bestuurders-opgelet-jaarrekening-2016-op-8-november-a-s-al-deponeren/)  op veler verzoek een…

Welke sancties bestaan op het niet tijdig deponeren van de jaarrekening?
Interessant artikel?

De laatste updates rechtstreeks in je inbox.