Alle blogs

Winterweer op komst: vorstverlet in de “buitensectoren”

Volgens het KNMI is er winterweer op komst. Voor bedrijfstakken waarin de werkzaamheden buiten worden verricht, zoals de metaalindustrie en de bouw, kan extreem weer problematisch zijn. Soms zijn de weersomstandigheden zo extreem dat sprake is van zogenaamd “onwerkbaar weer”. Voor die gevallen is in de Werkloosheidswet opgenomen dat een werknemer die uitsluitend als gevolg van vorst, sneeuwval, hoog water of andere buitengewone natuurlijke omstandigheden werkloos is, recht heeft op een uitkering voor de duur van die buitengewone omstandigheden. Hoe dient u als werkgever om te gaan met onwerkbaar weer en welke regels gelden hieromtrent?

Geen arbeid, geen loon, tenzij..

Als een werknemer geen arbeid verricht, geldt in beginsel de regel: geen arbeid, geen loon.
Op deze regel bestaat een uitzondering als het niet-werken in redelijkheid voor rekening en risico van de werkgever behoort te komen.

Onwerkbaar weer komt voor rekening en risico van de werkgever: de werkgever dient het loon door te betalen als de werknemer niet kan werken vanwege bijzondere weersomstandigheden. Deze loondoorbetalingsverplichting kan echter in een cao of in de arbeidsovereenkomst worden uitgesloten of beperkt.

Het is overigens nooit toegestaan om een werknemer te ontslaan tijdens het vorstverlet, tenzij sprake is van een ontslag op staande voet

Onwerkbaar weer in de cao

In cao’s wordt op verschillende wijzen omgegaan met loondoorbetaling bij extreme weersomstandigheden.

Cao Grootmetaal

In de cao Grootmetaal is bepaald dat een werkgever verplicht is om het loon gedurende maximaal één week door te betalen indien sprake is van onwerkbaar weer. Deze verplichting geldt voor elke periode van werkonderbreking opnieuw. Duurt de periode van werkonderbreking langer, heeft de werknemer recht op een WW-uitkering. Als deze uitkering lager is dan het salaris dat de werknemer normaal gesproken ontvangt, is de werkgever verplicht de uitkering aan te vullen tot het bedrag van het salaris.

Van belang is dat deze regeling niet geldt voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zij hebben namelijk geen recht op een WW-uitkering. Voor deze groep werknemers is de werkgever wel verplicht zelf het loon door te betalen gedurende de periode van werkonderbreking wegens winterweer.

Cao Kleinmetaal

De cao Kleinmetaal kent een andere regeling. Werkgevers hoeven vanaf de eerste dag van het winterweer het loon niet door te betalen als sprake is van verzuim ten gevolge van vorst, harde wind, hoge waterstand, overstroming(en), ijsgang of sneeuw, gladheid en/of dooi op de werkplek. De betreffende werknemers hebben recht op een WW-uitkering. Wel zijn de werkgevers tot maximaal twee weken verplicht de uitkering aan te vullen tot het bedrag van het salaris.
Voor werknemers die geen recht hebben op een WW-uitkering, zoals de AOW-gerechtigde of de zieke werknemer, dient de werkgever het salaris wel door te betalen gedurende de periode van werkonderbreking.

Cao Schilders

Werknemers die onder de cao Schilders vallen hebben het recht hun werk neer te leggen als de gevoelstemperatuur -6 graden Celsius of lager is. Voor de bepaling van de gevoelstemperatuur wordt de meting van Infoplaza aangehouden.

Volgens de cao Schilders bepaalt de werkgever in redelijk overleg met de betrokken werknemers wanneer en hoe lang niet kan worden gewerkt vanwege de slechte weersomstandigheden. Deze cao kent geen beperking van de loondoorbetalingsplicht: de werkgever moet het volledige salaris doorbetalen. De werkgever kan de werknemer wel verplichten om andere werkzaamheden te verrichten tijdens de periode waarin sprake is van winterweer.

 Cao Dakdekkers

In de cao Dakdekkers is, net als in de cao Kleinmetaal, bepaald dat de werkgever het salaris vanaf de eerste dag van het winterweer niet hoeft door te betalen, maar de WW-uitkering moet aanvullen tot het bedrag van het salaris als niet kan worden gewerkt wegens vorst, de directe gevolgen van vorst of door de aanwezigheid van een sneeuwdek. De werkgever hoeft ook geen salaris door te betalen als de gevoelstemperatuur -6 graden Celsius of lager is.

Cao Bouwnijverheid

In de cao Bouwnijverheid is opgenomen dat de werkgever in redelijk overleg met de betrokken werknemers dient te beoordelen wanneer en hoe lang niet kan worden gewerkt door ongunstige weersomstandigheden. Als geen overeenstemming wordt bereikt, gelden de volgende bepalingen uit de cao.

De werkgever dient het salaris te betalen gedurende de periode dat geen werkzaamheden worden verricht vanwege het winterweer. De werkgever dient maximaal 15 vorstdagen per winterseizoen zelf te betalen en moet van iedere vorstdag melding doen bij het UWV. Na de 15 vorstdagen kunnen de werknemers aanspraak maken op een WW-uitkering. De werkgever moet deze uitkering aanvullen tot het bedrag van het salaris.

Volgens de cao Bouwnijverheid is sprake van een vorstdag als wordt voldaan aan één van de volgende normen:

  • De gemeten temperatuur is tussen 00.00 uur en 07.00 uur lager geweest dan -3 graden Celsius;
  • De gemeten temperatuur is om 07.00 uur en om 10.00 uur daaropvolgend -0,5 graden Celsius of lager;
  • De gemeten temperatuur is om 10.00 uur -1,5 graden Celsius of lager;
  • De gevoelstemperatuur is om 10.30 uur volgens de KNMI-meting van 10.00 uur -6,0 graden Celsius of lager. Hierbij hoeft geen sprake te zijn van vorst: het gaat om de gevoelstemperatuur.

Voor de bepaling van de temperatuur wordt de meting van het KNMI aangehouden.

Werknemers mogen zelfstandig hun werkzaamheden staken als de gevoelstemperatuur   -6 graden Celsius of lager is, de rijwegen of looppaden niet in begaanbare staat verkeren, geen winter- of doorwerkkleding ter beschikking is gesteld of een sneeuwdek op de werkplek ligt, die niet eenvoudig is te verwijderen.

Cao Hoveniersbedrijf

Werkgevers die onder de cao Hoveniersbedrijf vallen dienen het salaris van de werknemer door te betalen als de werkzaamheden niet kunnen worden verricht vanwege winterweer. De werkgever beoordeelt in overleg met de werknemers of de werkzaamheden niet kunnen worden verricht vanwege het slechte weer.

De werkgever kan de werknemers wel opdragen andere werkzaamheden te verrichten, ofwel op het bedrijf, ofwel elders.

Cao LEO

In de cao Landbouwwerktuigen Exploiterende Ondernemingen is opgenomen dat de werkgever verplicht is het feitelijk loon door te betalen tijdens winterweer. De werkgever kan de werknemers wel verplichten om andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten.

Een afwijkende regeling is opgenomen voor werknemers die op 9 oktober 2017 een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd hadden met overbrugging. Voor deze groep werknemers geldt de in de Werkloosheidswet opgenomen regeling niet, maar kan de werkgever aanspraak maken op het Overbruggingsfonds. Als sprake is van winterweer, kunnen in de periode van 15 november tot 1 april de werkzaamheden worden onderbroken. Tijdens die onderbreking moeten deze werknemers eerst hun roostervrije dagen opnemen, vervolgens kunnen maximaal 30 overbruggingsdagen worden ingezet, tenslotte kunnen maximaal 14 dagen aan meeruren en maximaal 8 dagen aan overuren worden ingezet.  De werkgever betaalt voor de overbruggingsdagen 100% van het loon. Ter compensatie van deze betalingsplicht ontvangt de werkgever een vergoeding uit het Overbruggingsfonds.

Een werknemer waarmee de overbruggingsregeling is afgesproken bouwt per volledige kalendermaand 2,5 overbruggingsdagen op. De werknemer kan maximaal 10 overbruggingsdagen meenemen naar het volgende jaar.

Conclusie

Hoofdregel is dat een werkgever het salaris van zijn werknemers dient door te betalen als de weersomstandigheden zodanig slecht zijn dat de werkzaamheden niet kunnen worden verricht. Hierop kan in de toepasselijke cao een uitzondering worden gemaakt.

In sommige cao’s is opgenomen dat de werkgever geen loondoorbetalingsverplichting heeft in het geval van winterweer. De werknemer kan dan aanspraak maken op een WW-uitkering gedurende de periode van winterweer.
Andere cao’s bevatten de verplichting voor de werkgever om de WW-uitkering aan te vullen tot het bedrag van het salaris.
In sommige cao’s wordt de werkgever verplicht tot volledige loondoorbetaling tijdens het winterweer. Deze verplichting wordt vaak in tijd beperkt, waarna de betrokken werknemers recht hebben op een WW-uitkering als de periode van winterweer langer duurt.
In de cao LEO is de WW-regeling voor bepaalde werknemers uitgesloten, maar kan aanspraak worden gemaakt op een Overbruggingsfonds.

Als u te maken krijgt met winterweer waardoor de werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is het verstandig de toepasselijke cao te raadplegen om te zien welke regeling op u van toepassing is.

Op de hoogte blijven?

Ontvang de laatste updates op dit rechtsgebied maandelijks in je inbox.

Misschien ook interessant?

Werkgeversverklaring: wel of niet bindend voor werkgever?

17 juli 2019 - Vrijwel iedere werkgever krijgt regelmatig de vraag of hij een werkgeversverklaring wil afgeven. De werknemer heeft deze nodig voor het…

Werkgeversverklaring: wel of niet bindend voor werkgever?

Winterweer op komst: vorstverlet in de “buitensectoren”

17 januari 2019 - Volgens het KNMI is er winterweer op komst. Voor bedrijfstakken waarin de werkzaamheden buiten worden verricht, zoals de metaalindustrie en…

Winterweer op komst: vorstverlet in de “buitensectoren”
Interessant artikel?

De laatste updates rechtstreeks in je inbox.