Uw partner
in de bouw

 

De bouw staat nooit stil. Projecten volgen elkaar in rap tempo op waarbij uitdagingen als steeds strengere duurzaamheidseisen, krapte op de arbeidsmarkt, stijgende prijzen en nieuwe contractsvormen geen uitzondering zijn. Om in deze turbulente branche slagvaardig op te treden, is grondige juridische kennis vereist. Het team van Ten Holter Noordam advocaten is uw partner in de bouw. Onze advocaten, ieder in zijn of haar eigen specialisme, zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en ontwikkelingen in de bouw. Met hun jarenlange ervaring in advies en procedures staan zij u en uw organisatie graag bij.

Praktische oplossingen

Wat uw vraag ook is, wij zorgen voor een praktische oplossing. Wij schakelen snel en flexibel, werken met korte, heldere lijnen en zorgen voor een vast aanspreekpunt voor u en uw werknemers. Wij houden u voortdurend op de hoogte van de juridische ontwikkelingen waar uw organisatie mee te maken krijgt. Dat doen wij op verschillende manieren. Altijd duidelijk en concreet, zodat u weet waar u aan toe bent.

Wij bieden u …

Advies en juridische begeleiding in geval van procedures bij de rechtbank of Raad van Arbitrage voor de Bouw door een advocaat die uw organisatie kent. Een sparringpartner met de kennis die u nodig heeft. Wij ondersteunen uw organisatie op alle relevante rechtsgebieden. Of u nu opdrachtgever, (onder)aannemer of adviseur bent.

Bouw en vastgoed     
Bestuursrecht
Aanbestedingsrecht
Huurrecht
Corporatie- en huisvestingsrecht
Strafrecht
Arbeidsrecht
Ondernemingsrecht
Insolventie, financiering en zekerheden
Privacy

Download onze brochure voor een overzicht van onze expertise in de Bouw.

/BOUW EN VASTGOED

Kiest u ervoor om het ontwerp van een nieuw gebouw zelf uit te voeren en de aannemer alleen de uitvoering te laten doen? Of wilt u zowel het ontwerp als de uitvoering bij de aannemer leggen? Wie schakelt dan de adviseurs in? Wordt het project turnkey opgeleverd? Wij adviseren u over de mogelijkheden, kansen en risico’s van de verschillende contractvormen. Wij denken in oplossingen en het voorkomen van problemen. Ook als u te maken krijgt met renovatie of onderhoud. Ontwikkelaars kiezen steeds vaker voor gescheiden koop-/aannemingsovereenkomsten (GKA’s).

Is er een geschil over vertraging, meerwerk of gebreken? Dan procederen wij voor u bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA). Zij hebben specifieke bouwtechnische kennis die hiervoor nodig is. Als de RvA niet bevoegd is verklaard in uw overeenkomst of algemene voorwaarden is de rechtbank bevoegd. Wij hebben veel proceservaring met bouwzaken bij beide instanties.

Of het nu gaat om BIM, BREEAM, LEAN, circulaire bouw of BENG. Wij weten wat deze begrippen betekenen voor uw overeenkomsten en waar ze thuishoren.

Vastgoed kopen of verkopen? Heeft u vragen over erfpacht of zaken als opstalrechten en erfdienstbaarheden? Laat u vooraf goed adviseren over de inhoud en consequenties van een koop-overeenkomst.

Onze specialismen in bouw en vastgoed
• overeenkomsten waarbij de opdrachtgever ontwerpt (UAV 2012)
• overeenkomsten waarbij de aannemer ontwerpt (UAV-GC 2005)
• bouwteamovereenkomsten, UAV of UAV-GC gebaseerd of een hybride variant
• overeenkomsten met adviseurs zoals de architect en constructeur (DNR 2011)
• gescheiden koop-/aannemings-overeenkomsten
• onderhouds- en renovatiecontracten
• procedures bij de rechtbank en de Raad van Arbitrage voor de Bouw
• transformatie
• (ver)koop en erfpachtkwesties

Terug naar het begin

/BESTUURSRECHT

Bij ontwikkeling en bouw krijgt u altijd te maken met regels en (schaarse) vergunningen. Of het nu gaat om de vraag welke mogelijkheden het bestemmingsplan biedt of welke mogelijkheden tot aanpassing van de bestemming er zijn. Of hoe het best kan worden omgegaan met bezwaren tegen een bouwplan. Wij adviseren u over de praktische en juridisch verantwoorde aanpak die bij uw organisatie past. Ook als de gemeente uw plannen ondersteunt, leert de ervaring dat het in veel gevallen goed is als u als bouwer/ontwikkelaar voorzien bent van juridische kennis en ervaring. Want processen en besluit-vorming kunnen vaak sneller en efficiënter. Onze advocaten bestuursrecht en vastgoed adviseren en staan u bij in bestuursrechtelijke procedures, het aanvragen van vergunningen, het sluiten van anterieure overeenkomsten met de overheid over kostenverhaal en procedures inzake planschade, nadeelcompensatie en onteigening.

Onze specialismen in bestuursrecht
• bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen
• schaarse vergunningen
• anterieure en samenwerkingsovereenkomsten met de overheid
• planschade, nadeelcompensatie en onteigening
• geschillen over handhaving
• openbaarmaking van informatie
• gebiedsontwikkeling
• milieurecht

Terug naar het begin

/AANBESTEDINGSRECHT

Heeft u advies nodig bij aanbestedingen voor werken of aanbestedingen van bouwadviseurs, bijvoorbeeld architectenselectie? Wij begeleiden en zijn vertrouwd met alle typen contracten zoals RAW, UAV, UAV-GC en (in geval van adviseurs) de DNR. Naast het jarenlang begeleiden van bouwaanbestedingen en veelvoorkomende vraagstukken in dat kader, bemiddelen we ook bij uitvoeringsgeschillen. Hierdoor worden heikele punten onderkend in het bouwproces die relevant zijn voor de aanbesteding. Deze kenniscombinatie en de brede kennis van onze aanbestedingsrechtadvocaten zijn van grote meerwaarde voor uw organisatie. In de begeleiding of in rechtszaken. Daarnaast verzorgen we voor externe opleidingsinstituten de cursus ‘Aanbesteden van werken’ die voor overheden wordt verzorgd.

Onze specialismen in aanbestedingsrecht
• RAW-, UAV- en UAV-GC-aanbestedingen
• architectenselecties
• aanbestedingsgeschillen
• doorwerking van het bouwproces in aanbestedingen

Terug naar het begin

/HUURRECHT

Huurrecht is een dynamisch rechtsgebied en een belangrijk onderdeel van het vastgoedrecht. Woningcorporaties, overheden, particuliere en commerciële beleggers hebben hiermee te maken. Of het nu gaat om het opstellen van een nieuw contract, een gedwongen ontruiming of een herontwikkeling. Onze advocaten helpen u verder en weten als geen ander hun weg te vinden in de complexiteit van de wet- en regelgeving.     Terug naar het begin

/CORPORATIE- EN HUISVESTINGSRECHT

Onze advocaten hebben jarenlange ervaring in de advisering aan woningcorporaties die willen bouwen of renoveren. Zij zijn op de hoogte van de bijzondere regelgeving die daarvoor geldt. Ook als het gaat om koop of verkoop van grond of woningen. DAEB of niet-DAEB, is de Woningwet wel of niet van toepassing? En wat kunt en mag u doen qua middenhuur? Met een tijdig en praktisch advies voorkomen wij dat het bouwproces wordt verstoord.     Terug naar het begin

/STRAFRECHT

Een arbeidsongeval kan zeer ingrijpend zijn. Wij helpen u preventief met protocollen en trainingen. Bij een arbeidsongeval en een bezoek van de Inspectie SZW zorgen wij voor begeleiding en verdediging. Wordt er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld naar uw organisatie? Wij informeren u over uw rechten en plichten en staan u juridisch bij. Zodat u zo goed mogelijk bent voorbereid.

Onze specialismen in strafrecht
• bijstand bij arbeidsongevallen
• onderzoek door de Inspectie SWZ
• onderzoek door het Openbaar Ministerie
• asbestgerelateerde problematiek

Terug naar het begin

/ARBEIDSRECHT

Ook de wet- en regelgeving in het arbeidsrecht verandert voortdurend. Of het nu gaat om een reorganisatie, een ontslagprocedure, detachering of inleen van werknemers of het opstellen van leer-/arbeidsovereenkomsten. Het is voor werkgevers in de bouw onmogelijk om altijd op de hoogte te zijn van recente ontwikkelingen. Ons arbeidsrechtteam is volledig op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving. Wij zorgen dat de gemaakte afspraken op de juiste manier worden vastgelegd.

Onze specialismen in arbeidsrecht
• ondersteuning bij arbeidsgeschillen en reorganisaties
• advies en geschillen over de CAO Bouw en Infra en CAO Bouwnijverheid UTA
• Wet ketenaansprakelijkheid (WKA)
• advies bij medezeggenschap (ondernemingsraad)
• wijziging van arbeidsvoorwaarden: harmonisatie, eenzijdige wijzigingen en demotie
• gedragscodes en protocollen, bijvoorbeeld voor alcohol en drugs of privacy
• ziekte of disfunctioneren van werknemers (dossieropbouw)
• ontslag als gevolg van calamiteiten of geweld
• detachering en inlenen van werknemers
• regels voor zzp’ers (zoals Wet aanpak schijnconstructies en de Wet DBA)
• overgang van onderneming, fusie of overname
• concurrentie- en relatiebedingen

Terug naar het begin

/ONDERNEMINGSRECHT

Samenwerkings- en organisatieverbanden komen vaak voor in de bouw. Voor de samenwerking met een gemeente, ontwikkelaar of andere bouwer wordt vaak een vennootschap opgericht, specifiek voor dat project. U heeft daarbij niet alleen een gezamenlijk maar juist ook een eigen belang. Onze ondernemingsrechtadvocaten denken met u mee over hoe dat het best geregeld kan worden. Komt het tot een conflict? Dan staan wij u bij in de gerechtelijke procedures.

Onze specialismen in ondernemingsrecht
• samenwerkingsverbanden
• overnames en fusies
• aandeelhoudersovereenkomsten
• advisering over optimalisering van bedrijfsstructuren
• geschillen binnen of tussen de verschillende organen van vennootschappen

Terug naar het begin

/INSOLVENTIE, FINANCIERING EN ZEKERHEDEN

Fluctuaties in de economie en politieke beslissingen kunnen grote gevolgen hebben voor (de levensvatbaarheid van) uw organisatie. Of voor partijen waarmee u zaken doet. Door onze ervaring kunnen wij risico’s signaleren en waar mogelijk wegnemen. Denk bijvoorbeeld aan de positie van bestuurders en commissarissen. Ook de wijze van financiering, zowel op het gebied van werkkapitaal als voor vastgoed, kan van cruciaal belang zijn voor de stabiliteit van uw organisatie. Wij informeren u over
mogelijke financieringsvoorstellen en de gevolgen ervan voor uw organisatie. Wij denken mee in de mogelijkheden voor het vinden van alternatieve vormen van financiering. Krijgt u te maken met een faillissement van een partij waarmee u zaken doet? Wij spreken de taal van curatoren en kennen de belangen.

Onze specialismen in insolventie, financiering en zekerheden
• financiering
• zekerheden (retentierecht)
• advies in tijden van financiële moeilijkheden
• dreigende faillissementen van (onder)aannemers
• discussies met curatoren
• advisering en procederen over bestuurdersaansprakelijkheid

Terug naar het begin

/PRIVACY

Vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de verwerking van persoonsgegevens aan strenge voorwaarden gebonden. Ook u moet door protocollen of reglementen inzichtelijk maken hoe en onder welke voorwaarden u persoonsgegevens verwerkt. Ons privacyteam helpt bij het opstellen van een privacy- of datalekprotocol voor uw organisatie. Voor de elektronische verwerking daarvan is specifieke kennis van uw werknemers nodig. Wij adviseren en informeren u en uw werknemers over de regels voor een zorgvuldige verwerking. Ook ondersteunen wij bij de onderhandelingen met IT-leveranciers en stellen verwerkersovereenkomsten op.

Onze specialismen in privacy
• opstellen privacyprotocol
• opstellen datalekprotocol
• IT-contracten
• verwerkersovereenkomsten en overeenkomsten met medeverantwoordelijken
• juridische helpdesk voor privacyvragen

Terug naar het begin

Advocaten

Pieter van den Brink

Hugo Meijer

Christine Visser