Partner voor
de Overheid

De overheid is bij veel zaken in het dagelijks leven betrokken die vaak een juridische context kennen. Wettelijke taken worden uitgeoefend, besluiten worden genomen en er wordt handhavend opgetreden. Burgers, andere overheden en toezichthouders kijken daarbij kritisch mee en vragen om transparantie. Slagvaardig optreden, met oog voor politiek-bestuurlijke consequenties en rechtmatig handelen, vragen om grondige juridische kennis en ervaring. Het team van Ten Holter Noordam advocaten is hierbij uw betrouwbare en proactieve (sparring)partner. Onze advocaten, ieder in zijn of haar eigen specialisme, zijn op de hoogte van de wet­- en regelgeving en ontwikkelingen in de publieke sector. Met hun jarenlange ervaring in advies en procedures staan zij u en uw organisatie graag bij.

Praktische oplossingen

Wat uw vraag ook is, wij zorgen voor een praktische oplossing. Wij schakelen snel en flexibel, werken met korte, heldere lijnen en zorgen voor een vast aanspreekpunt voor u en uw werknemers. Wij houden u voortdurend op de hoogte van de juridische ontwikkelingen waar uw organisatie mee te maken krijgt. Dat doen wij op verschillende manieren. Altijd duidelijk en concreet, zodat u weet waar u aan toe bent.

Wij bieden u …

Advies en juridische begeleiding in geval van procedures bij de rechter door een advocaat die uw organisatie kent. Een sparringpartner met de juridische kennis die u nodig heeft. Wij ondersteunen uw organisatie op alle relevante rechtsgebieden. Of u nu bevoegd gezag, opdrachtgever, subsidieverstrekker, vergunningverlener, politiek verantwoordelijke of onderdeel van een gemeenschappelijke regeling bent.

Download onze brochure voor een overzicht van onze expertise voor de Overheid.

Bestuursrecht
OmgevingsrechtTen Holter Noordam advocaten - Partner voor de Overheid
Grondbeleid en grondontwikkeling
Overheidsaansprakelijkheid
Aanbesteden en bouwen
Aanbestedingen leveringen en diensten
Arbeidsrecht
Insolventie, financiering en zekerheden
Ondernemingsrecht
Huurrecht
Privacy
Staatssteun
Volkshuisvestingsrecht
Strafrecht

BESTUURSRECHT

U neemt besluiten waarbij bezwaar en beroep mogelijk zijn. U moet transparant werken, de privacy in acht nemen en oog hebben voor de bedrijfsvertrouwelijke aard van informatie die aan u is verstrekt. Wij adviseren u over een praktische en juridisch verantwoorde aanpak. Met oog voor uw organisatie, het algemeen belang en met inachtneming van de politieke context. Onze advocaten bestuursrecht adviseren, denken strategisch mee en staan u bij in bestuursrechtelijke procedures en behandeling van aanvragen zoals vergunningen, subsidies en verzoeken vanuit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Onze specialismen in bestuursrecht
• toepassing van de Algemene wet bestuursrecht
• openbaarmaking van informatie (Wob, Wet open overheid en aanverwante wetten)
• opstellen van beleid en verordeningen
• relatie tussen gemeenteraad en college van B&W
• vergunningen, met specifieke kennis van de verdeling van schaarse vergunningen (zoals markt­ en standplaatsen, speelautomatenhallen en coffeeshops)
• subsidies
• planschade, nadeelcompensatie en onteigening
• handhaving
• anterieure en samenwerkingsovereenkomsten
Terug naar het begin

OMGEVINGSRECHT

Het omgevingsrecht zorgt voor regels in de fysieke leefomgeving. Zoals regels op het gebied van ruimtelijke ordening, natuur en milieu maar ook voor geluid, externe veiligheid en bodemverontreiniging. Kenmerkend voor het omgevingsrecht is dat het veelomvattend, complex én steeds in ontwikkeling is. U verleent omgevings­vergunningen, stelt bestemmingsplannen vast en treedt handhavend op bij niet­naleving van milieuregels. U moet daarbij inspelen op nieuwe regels of daarop anticiperen. Wij geven u handvatten om te kunnen omgaan met complexe actuele vraagstukken zoals de stikstofproblematiek.

Onze specialismen in omgevingsrecht
• bestemmingsplannen
• omgevingsvergunningen
• milieurecht (Activiteitenbesluit, bodem, geluid, trillingen en externe veiligheid)
• natuurregelgeving (Natura 2000 ­gebieden en flora en fauna)
• gebiedsontwikkeling
• nadeelcompensatie en planschade
• handhaving en toezicht
• (implementatie van) nieuwe regels zoals de Omgevingswet
Terug naar het begin

GRONDBELEID EN GEBIEDSONTWIKKELING

Als overheid kunt u kiezen voor een actief grondbeleid of een meer faciliterende opstelling. In beide gevallen adviseren wij u over de juiste aanpak en strategie. Wij hebben ruime ervaring met juridische begeleiding van gebiedsontwikkeling. Daarbij gaat het niet alleen om de strategische inzet van grondbeleidsinstrumenten maar ook het overleg en de onderhandeling met grondeigenaren en marktpartijen. Wij begrijpen de belangen van beide kanten en zorgen voor concrete en praktische oplossingen.

Onze specialismen in grondbeleid en gebiedsontwikkeling
• bestemmingsplannen
• kostenverhaal, anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen
• minnelijke aankoop en onteigening van onroerende zaken
• vestiging van voorkeursrechten
• gebiedsontwikkeling en Publiek Private Samenwerkingsovereenkomsten (PPS)
• planschade
• anticipatie op nieuwe regels (Omgevingswet en Aanvullingswet grondeigendom)
• inzet van privaatrechtelijke instrumenten zoals gronduitgifte, erfpacht en opstalrecht
Terug naar het begin

OVERHEIDSAANSPRAKELIJKHEID

Zowel bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken en bevoegdheden als bij feitelijke handelingen en de inzet van privaatrechtelijke middelen kunt u geconfronteerd worden met aansprakelijkstellingen en schadeclaims. Wij adviseren u (preventief) over de juiste aanpak en strategie om aansprakelijkstellingen en claims te voorkomen. Is er iets misgegaan waardoor bijvoorbeeld een besluit is vernietigd? Wij staan u met raad en daad bij. Door het tijdig nemen van de juiste (vervolg)besluiten is aansprakelijkheid vaak te voorkomen of te beperken.

Onze specialismen in overheidsaansprakelijkheid
• onrechtmatige besluiten en handelingen
• nadeelcompensatie en planschade
• vaststellen van beleid inzake nadeelcompensatie
• adviseren en procederen over aansprakelijkstellingen en claims
Terug naar het begin

AANBESTEDEN EN BOUWEN

Stel, u gaat bouwen of laat wegen of water aanleggen. Wilt u als overheid dan zelf het ontwerp (laten) maken? Of laat u de aannemer het risico op zich nemen? Of is een bouwteam een goed idee? De opzet van de aanbesteding is belangrijk. En vergeet ook de adviseurs niet. Wij denken mee vanaf het eerste moment en hebben modellen voor u beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan een concept selectie­/gunningsleidraad of aan een bouwteamovereenkomst. Of die nu op basis van de UAV is of van de UAV­GC. Met onze jarenlange ervaring bij bouwgeschillen adviseren wij u ook bij problemen tijdens de uitvoering of daarna. Zoals bij discussies over meer­ en minderwerk, stagnatie en gebreken in het werk.
Terug naar het begin

AANBESTEDINGEN LEVERINGEN EN DIENSTEN

Als overheid heeft u ook te maken met zorgaanbestedingen, ict, facilitaire dienstverlening en andere leveringen en/of diensten contracten. Onze aanbestedingsspecialisten staan u adequaat en praktisch bij. Zoals bij het juridisch aanscherpen van de aanbestedingsstukken, vraagstukken tijdens inlichtingenrondes of tijdens de selectie-­ of gunnings­fase, confrontaties met teleurgestelde verliezers of ongeldige inschrijvingen. Twijfelt u of u verplicht bent aan te besteden? Of wilt u een aanbestedingsplicht voorkomen? Wij denken graag met u mee over een slimme oplossing.
Terug naar het begin

ARBEIDSRECHT

De wet-­ en regelgeving in het arbeidsrecht verandert voortdurend. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarmee verandert veel voor de ambtenaren en hun werkgever. Aanstellingen worden arbeidsovereenkomsten. Niet het bestuursrecht maar het privaatrecht en zijn specifieke rechtsbescherming vormen dan het kader. Zo ook het privaatrechtelijke ontslagstelsel, waaronder de preventieve ontslagtoets door het UWV en de kantonrechter en het cao­recht. Ons arbeidsrechtteam is volledig op de hoogte van de relevante wet­ en regelgeving. Wij zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken op de juiste manier worden vastgelegd.

Onze specialismen in arbeidsrecht
• ondersteuning bij arbeidsgeschillen en reorganisaties
• advisering inzake integriteitsvraagstukken en het inschakelen van onderzoeksbureaus
• advies en geschillen over cao’s
• advies bij medezeggenschap (ondernemingsraad)
• wijziging van arbeidsvoorwaarden: harmonisatie, eenzijdige wijzigingen en demotie
• gedragscodes en protocollen, bijvoorbeeld voor alcohol en drugs of privacy
• ziekte of disfunctioneren van werknemers (dossieropbouw)
• ontslag door calamiteiten of geweld
• detachering en inlenen van werknemers
• regels voor inhuur van zzp’ers
• advisering in het kader van de Wet overgang van onderneming, bijvoorbeeld bij een (voorgenomen) outsourcing
Terug naar het begin

INSOLVENTIE, FINANCIERING EN ZEKERHEDEN

Overheden staan midden in de maatschappij en zijn niet immuun voor financiële problemen bij ondernemingen en instellingen waarmee zij te maken hebben. Fluctuaties in de economie en politieke beslissingen kunnen grote gevolgen hebben voor (de levensvatbaarheid van) organisaties. Wij signaleren risico’s en nemen deze waar mogelijk weg. Denk bijvoorbeeld aan de positie van de overheid als crediteur van een onderneming in moeilijkheden. Of het treffen van een betalingsregeling bij niet-betalende debiteuren. Ook over de wijze van financiering van bijvoorbeeld PPS­-projecten en vastgoed kunnen wij adviseren. Krijgt u te maken met een faillissement van een partij waarmee u zaken doet? Wij spreken de taal van curatoren en kennen de belangen.

Onze specialismen in insolventie, financiering en zekerheden
• financieringsconstructies bij PPS­-verbanden
• zekerheden (pandrecht, hypotheek, retentierecht)
• advies in tijden van financiële moeilijkheden bij partners
• dreigende faillissementen van (onder)aannemers
• discussies met curatoren
• advisering en procederen over bestuurdersaansprakelijkheid
• ondersteuning bij niet-­betalende debiteuren
Terug naar het begin

ONDERNEMINGSRECHT

Overheidsinstanties zijn vaak partij bij verschillende soorten overeenkomsten. Van standaard koop-­/verkoopovereenkomsten tot contracten die de uitvoering van bepaalde diensten regelen of PPS­-verbanden. Wij staan u in alle fasen van een contract bij. Wij adviseren u voordat u in onderhandeling gaat, stellen het conceptcontract op of beoordelen het. Als een overeenkomst niet wordt nagekomen, adviseren wij over de juridische middelen om de nakoming af te dwingen.

Onze specialismen in ondernemingsrecht
• adviseren over structurering van samenwerkingsverbanden
• opstellen en beoordelen van overeenkomsten
• adviseren en procederen over niet­-nakoming van overeenkomsten
• incasseren van vorderingen en het leggen van beslag
Terug naar het begin

HUURRECHT

Nagenoeg elke overheid krijgt te maken met huurrechtelijke aspecten. Denk hierbij aan de aankoop van (verhuurd) vastgoed in het kader van projectrealisatie en verhuur van gemeentelijk vastgoed. De specialisten van Ten Holter Noordam advocaten hebben veel ervaring met deze vraagstukken en treden regelmatig op als sparringpartner van overheden. Onze advocaten weten als geen ander hun weg te vinden in de complexiteit van wet-­ en regelgeving en helpen u graag verder. Komt het toch tot een conflict? Wij staan u bij in de gerechtelijke procedure.

Onze specialismen in huurrecht
• gebiedsontwikkelingen
• herstructurering (renovatie, groot onderhoud en sloop)
• opstellen/beoordelen (tijdelijke) huurovereenkomsten
• beëindigen huurovereenkomsten en ontruiming(en)
• kraakpanden, huurders die overlast veroorzaken, gedragsaanwijzing
Terug naar het begin

PRIVACY

Door overheden worden enorme hoeveelheden privacygevoelige persoonsgegevens verwerkt. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet aan strikte vereisten worden voldaan. De toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) let dan ook goed op naleving van de AVG door de publieke sector. Ons privacyteam denkt met u mee over de risico’s van gegevensverwerking en maatregelen om deze risico’s te beperken.

Onze specialismen in privacy
• eerste hulp bij datalekken (EHBD)
• privacyscan
• juridisch advies aan uw functionaris gegevensbescherming (FG)
• opstellen/reviewen privacybeleid en protocollen
• verwerkersovereenkomsten en overeenkomsten met medeverantwoordelijken
Terug naar het begin

STAATSSTEUN

Overheden moeten er bij de inzet van beleidsinstrumenten en bij het sluiten van een overeenkomst op bedacht zijn dat er geen ongeoorloofde staatssteun wordt verleend aan een marktpartij. Wij adviseren u over de staatssteunaspecten van onder meer gebiedsontwikkeling, de aan­- en verkoop van grond, de verlening van subsidies en het opzetten van financieringsconstructies. Wij helpen u om de voorgenomen maatregelen binnen de staatssteunrechtelijke kaders te brengen en de gestelde beleidsdoelen te behalen.
Terug naar het begin

VOLKSHUISVESTINGSRECHT

Het volkshuisvestingsbeleid van gemeenten vormt het kader voor (prestatie)afspraken met woningcorporaties. Zij moeten het beleid afstemmen op andere beleidsterreinen zoals de zorg en het ouderen-­ en jeugdbeleid. Tegelijkertijd zijn zij afhankelijk van de minister en de Autoriteit woningcorporaties als prestatieafspraken niet vlotten. Onze advocaten adviseren gemeenten en woningcorporaties over de interpretatie van ingewikkelde regelgeving, ondersteunen bij geschillenbeslechting via de minister of de rechter of formuleren (prestatie)afspraken met woningcorporaties.
Terug naar het begin

STRAFRECHT

Strafrecht en toezicht komt u als overheidsinstantie overal tegen. Denk aan sectoren als milieu, bouwen en ‘openbare ruimte’. Of aan toezicht op zwembaden waarvan de overheid eigenaar of exploitant is. Volgens een uitspraak van de Hoge Raad (Stichtse Vecht) is strafrechtelijke vervolging van een gemeente uitgesloten als is gehandeld in het kader van een ‘exclusieve bestuurstaak’. Dit is het geval als een gedraging voortvloeit uit de wettelijk aan de gemeente opgedragen taak waarvoor de gemeente bestuurlijke verantwoordelijkheid draagt en de taak niet door anderen kan worden verricht. Dit geldt in principe niet als een bestuurlijke boete wordt opgelegd. Tenzij de wetgever de toepasselijkheid ervan in de desbetreffende wet heeft uitgesloten. Krijgt uw organisatie een bestuurlijke boete opgelegd? Wij adviseren u over hoe u verweer kunt voeren. En geven tips en aandachtspunten die behulpzaam kunnen zijn als ambtenaren van bijvoorbeeld politie, inspectiediensten, FIOD of Openbaar Ministerie langskomen.

Onze specialismen in (bestuurs)strafrecht
• toezicht­ en opsporingsonderzoeken
• bestuurlijke boetes
• tips en aandachtspunten bij bezoek door toezichthouders of opsporingsambtenaren
Terug naar het begin

Advocaten

Emiel de Joode

Cornelis van der Sluis

Jurgen Vermeulen