Module reorganisatie

Bij het doorvoeren van een reorganisatie wordt u als werkgever met veel regels geconfronteerd. Niet alleen regels op het gebied van ontslagrecht, maar ook met regels op het gebied van medezeggenschaps- of cao-recht. Heeft u een ondernemingsraad? Dan speelt ook die een rol. Op welk moment dient u de adviesaanvraag bij de ondernemingsraad in? En weet u of u de vakbonden moet raadplegen?

Wij kunnen u helpen bij het opstellen van een reorganisatieplan, de adviesaanvraag en een sociaal plan. Verder kunnen we beëindigingsovereenkomsten opstellen en – indien nodig – ontslagprocedures bij het UWV voeren. Bij al deze onderdelen is het belangrijk om de voor u optimale uitkomst te realiseren en tegelijkertijd binnen de ingewikkelde juridische kaders te blijven.

Wij voorzien u graag van advies op strategisch en op uitvoerend niveau.

Wat omvat de module Reorganisatie?

 • Workshop ‘Reorganisatie’

  Wij geven bij u op locatie een twee uur durende workshop waarin wij u meenemen door de regelgeving. Uiteraard gaan we tijdens deze workshop vooral in op de voor uw organisatie relevante onderwerpen.

 • Hulp bij het opstellen van het reorganisatieplan

  Wij helpen u bij het opstellen van een reorganisatieplan, zodat uw plan ‘UWV‑proof’ is in een eventuele ontslagprocedure.

 • Hulp bij het opstellen van de adviesaanvraag aan de ondernemingsraad (OR)

  Indien in uw onderneming een ondernemingsraad is ingesteld heeft u de verplichting om de ondernemingsraad om advies te vragen. Zonder dit advies is het niet mogelijk de reorganisatie door te voeren. Wij helpen u graag bij het opstellen van een complete adviesaanvraag zodat u de horde van de OR kunt nemen. Ook helpen wij u bij het beantwoorden van vragen van de OR en bij de vervolgstappen bij zowel een positief als negatief advies.

 • Hulp bij het opstellen een sociaal plan of vertrekregeling

  Naast (of in plaats van) de wettelijk geregelde transitievergoeding is het mogelijk om andere consequenties voor de werknemers vast te leggen, vaak na overeenstemming met de OR en/of vakbonden. Soms verplicht de toepasselijke cao u tot het overeenkomen van een sociaal plan. Bij afvloeiingsregelingen hoeft niet alleen te worden gedacht aan ontslagvergoedingen, maar ook aan interne en externe herplaatsingstrajecten en eventuele procedurele afspraken.

 • Hulp bij het vaststellen van de boventallige werknemers

  Uitgangspunt is dat u bij een reorganisatie niet zelf kunt kiezen welke werknemers de organisatie moeten verlaten. De wet geeft specifieke spelregels met betrekking tot uitwisselbare functies en het afspiegelingsbeginsel. De wijze waarop u uw organisatie na de reorganisatie inricht kan er echter toe leiden dat u toch op kwaliteit kunt selecteren (de zogenoemde ‘stoelendans-methode’). Door onze creativiteit en ervaring voorzien wij u ook hier van praktisch advies. Binnen de juridische kaders behalen wij samen met u een maximaal resultaat.

 • Hulp bij het opstellen van de beëindigingsovereenkomsten en brieven

  Het heeft de voorkeur dat werknemers die in een reorganisatie afvloeien, uiteindelijk instemmen met hun ontslag, zodat geen procedures bij het UWV noodzakelijk zijn. Om met de individuele werknemers beëindigingsafspraken te maken, is duidelijke communicatie essentieel. Wij stellen de diverse brieven voor u op. Ook maken wij de beëindigingsovereenkomsten. Onze ervaring leert dat veel werknemers uiteindelijk deze overeenkomst ondertekenen, zodat verdere procedures u zo veel mogelijk bespaard blijven.

 • Hulp bij het opstellen van een ontslagaanvraag bij het UWV

  Voor de werknemers die besluiten de beëindigingsovereenkomst niet te ondertekenen, moet ontslag bij het UWV worden aangevraagd. Wij stellen  voor u de ontslagaanvraag op. Vervolgens voorzien wij u van de opzeggingsbrieven.

 • Hoger beroep

  Indien het UWV onverhoopt geen toestemming voor opzegging verleent, is het mogelijk om de reorganisatie alsnog via de kantonrechter te bewerkstelligen. Wij kunnen die procedure voor u voeren. Heeft het UWV wel toestemming verleend? Dan kunnen de opgezegde werknemers bij de kantonrechter proberen hun baan terug te krijgen. Uiteraard kunnen wij u in die procedures ook bijstaan. De ervaring leert overigens dat niet veel werknemers zich na het door het UWV verleende toestemming tot de kantonrechter wenden.

Neem voor een op maat gesneden pakket en vragen over de modules contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.