Module de zieke werknemer

Zieke werknemers worden arbeidsrechtelijk in hoge mate beschermd. Zo bestaat er een ontslagverbod. Ook moet u als werkgever gedurende de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid het loon doorbetalen. En heeft u te weinig re-integratie-inspanningen verricht? Dan kan het UWV de loondoorbetalingsperiode verlengen. Bent u eigenrisicodrager? Dan betaalt u de uitkering na het einde van het dienstverband. Bent u geen eigenrisicodrager, dan kan de uitkering van de werknemer via de gedifferentieerde premie aan u worden doorbelast.

Een zieke werknemer kan u als werkgever veel geld kosten. Maar u hoeft niet werkeloos toe te zien. Kent u bijvoorbeeld de mogelijkheden om uw werknemer aan zijn re-integratieverplichtingen te houden? En maakt u weleens gebruik van de no-riskpolis van het UWV? Of heeft u al eens het salaris verhaald op de veroorzaker van een verkeersongeval waardoor uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt?

Een juiste aanpak van een dossier kan u veel opleveren. Wij helpen u daarom graag om optimaal te opereren binnen de veelheid aan regelgeving met betrekking tot uw zieke werknemer. Wij maken daarbij gebruik van vaste adviseurs (bedrijfsartsen en medisch specialisten).

Wat omvat de module De zieke werknemer?

 • Workshop ‘De zieke werknemer’

  Wij geven bij u op locatie een twee uur durende workshop waarin de wetgeving op het gebied van de zieke werknemer wordt uitgelegd. U krijgt tevens de mogelijkheid om onderwerpen aan te dragen waarover u specifiek wilt worden bijgepraat.

 • Check dossiers zieke werknemers

  Bij langdurige arbeidsongeschiktheid beoordeelt het UWV of u heeft voldaan aan uw re-integratie-inspanningen. Is dat niet het geval, dan volgt een loonsanctie. Het is daarom belangrijk om de voortgang van het verzuimdossier te bewaken. Wij bekijken graag de dossiers van uw zieke werknemers om te beoordelen of u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Daarbij kunnen wij u praktische tips geven.

 • Advisering over loondoorbetaling

  Tijdens de eerste 104 weken van arbeidsongeschiktheid bent u wettelijk verplicht om (een gedeelte van) het salaris door te betalen. Maar hoe zit dat met de aan de werknemer ter beschikking gestelde auto? En met ander ‘loon in natura’ of met variabele looncomponenten? Wij kunnen u hierbij helpen.

 • Advisering over de privacy van zieke werknemers

  Wist u dat u bij een ziekmelding niet mag informeren naar de aard of oorzaak van de ziekte van uw werknemer? En dat u strafbaar bent indien u dergelijke gegevens noteert? Wij helpen u om uw verzuimregistratie in lijn te brengen met de geldende privacywetgeving.

 • Advisering over re-integratie, zowel binnen uw bedrijf als in het tweede spoor

  Op welk moment moet u starten met re-integratie tweede spoor? En kan re‑integratie tweede spoor tegelijk lopen met re-integratie eerste spoor? Moet u een arbeidsdeskundige inschakelen? Wij kunnen u hiermee helpen.

 • Second opinion door onze bedrijfsarts

  Bent u het niet eens met het oordeel van de bedrijfsarts dan kunt u een second opinion aanvragen bij het UWV. Wij kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met onze bedrijfsartsen om vragen voor te leggen. Bijvoorbeeld als het oordeel onduidelijk is.

 • Beoordelen re-integratie-inspanningen werknemer en opleggen sancties

  Niet alle werknemers werken voldoende mee aan hun re-integratie. Wij kunnen dat voor u beoordelen en adviseren u over de op te leggen sancties.

 • Opstellen verzuimreglement

  Werknemers dienen zich te houden aan redelijke controlevoorschriften ter beoordeling van het bestaan en het voortduren van arbeidsongeschiktheid. Het is praktisch om deze voorschriften op te nemen in een verzuimreglement. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een verzuimreglement.

 • Afspraken bij doorwerken na twee jaar ziekte

  Dat uw werknemer langer dan 104 weken arbeidsongeschikt is, betekent niet dat hij geen werkzaamheden meer kan verrichten. Wij kunnen u helpen om daarover passende afspraken te maken, onder meer met betrekking tot het salaris.

 • Situatieve arbeidsongeschiktheid/arbeidsconflict en ziekte

  Stel: een werknemer meldt zich ziek na een arbeidsconflict. Is de werknemer ziek? Heeft hij recht op loon? Wat mag u als werkgever? Wij kunnen dit traject begeleiden.

 • Hulp bij ontslag

  Tijdens ziekte geldt er een opzegverbod. Ook na twee jaar arbeidsongeschiktheid is het niet vanzelfsprekend dat u uw werknemer kunt ontslaan. Bij een ontbindingsverzoek wegens frequent ziekteverzuim verwacht de kantonrechter een uitgebreide onderbouwing. Wij kunnen u adviseren over specifieke ontslagkwesties in verband met ziekte.

 • Bezwaar en beroep tegen opgelegde loonsanctie

  Het UWV kan na twee jaar ziekte een loonsanctie aan u opleggen. Wij kunnen voor u bezwaar aantekenen tegen deze beslissing. Ook kunnen wij voor u in beroep.

 • Bezwaar en beroep tegen toekenning Ziektewet- of WIA-uitkering

  Als werkgever bent u belanghebbende bij de toekenning van een Ziektewet- of een WIA-uitkering aan uw werknemer. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep worden aangetekend. De hoogte van de uitkering kan zo worden aangepast of een WGA-uitkering kan worden omgezet in een IVA-uitkering.

 • Aansprakelijk stellen van uw bedrijfsarts bij onjuist advies

  Wist u dat het mogelijk is om uw bedrijfsarts aansprakelijk te stellen indien het UWV een loonsanctie heeft opgelegd door zijn onjuiste advisering? Wij kunnen de haalbaarheid van zo’n procedure beoordelen en vervolgens met de betreffende (verzekeraar van) bedrijfsarts onderhandelen over een schadevergoeding. Indien nodig kunnen wij hierover een gerechtelijke procedure voor u voeren.

 • Verhalen van het salaris indien een derde verantwoordelijk is voor het ontstaan van de ziekte

  Indien uw werknemer arbeidsongeschikt is geraakt door toedoen van een ander, is het mogelijk om het salaris dat u betaalt te verhalen op (de verzekeraar van) die ander. Bijvoorbeeld op de veroorzaker van een verkeersongeval.

 • Hulp bij het toepassen van de no-risk polis van het UWV

  Indien u een arbeidsgehandicapte in dienst heeft die ziek wordt, dan komen de loonkosten voor rekening van het UWV. Wij helpen u te inventariseren wie er onder de no-risk polis vallen en kunnen u helpen bij de aanvraag.

Neem voor een op maat gesneden pakket en vragen over de modules contact op met een van onze arbeidsrechtadvocaten.