null

UBO, schrijf u in voor het te laat is

Vanaf 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om de ‘UBO’ in het zogeheten UBO-register in te schrijven. Organisaties die al in het Handelsregister ingeschreven staan, kunnen de UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 opgeven. Waarschijnlijk is nog lang niet iedereen ingeschreven, terwijl uiteindelijk forse boetes kunnen worden opgelegd als er niet wordt ingeschreven.

Wie of wat is de Ultimate Beneficial Owner?

UBO staat voor ‘Ultimate Beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’), oftewel de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is/uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Dit zijn bijvoorbeeld personen met meer dan 25% van de aandelen in een bv, of personen die meer dan 25% economisch belang hebben in een vof of maatschap. Doel hiervan is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen, corruptie, belastingontduiking, fraude en financiering van terrorisme.

Registratieplicht ook bij stichtingen

Het woord ‘Owner’ is misleidend. De registratieplicht geldt namelijk ook bij stichtingen, terwijl een stichting geen ‘eigenaar’ van aandelen kent.  Bij stichtingen gaat het om registratie van de persoon met de feitelijke zeggenschap. De parlementaire geschiedenis noemt o.a. het contractuele of statutaire recht om de meerderheid van de bestuursleden van de rechtspersoon te benoemen/ontslaan of de overheersende invloed op grond van een overeenkomst, zoals bij economische eigendom. Als deze zeggenschapsvorm niet aanwezig is, zijn de statutair bestuurders van de stichting de UBO. Deze worden vaak aangeduid als ‘pseudo-UBO’, maar moeten dus evengoed geregistreerd worden.

Uitgesloten ondernemingen

Niet alle ondernemingen zijn verplicht de UBO in te schrijven. Voor de volgende groepen geldt de UBO-registratieplicht niet:

  • beursgenoteerde vennootschappen;
  • eenmanszaken;
  • publiekrechtelijke rechtspersonen;
  • verenigingen van eigenaars;
  • enkele historische rechtspersonen.

Huidige stand in Nederland

In Nederland is het UBO-register wettelijk geregeld in het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, de Handelsregisterwet 2007 en het Handelsregisterbesluit 2008. Het UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de KvK. Organisaties die al in het Handelsregister ingeschreven staan, kunnen de UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 opgeven. Voor nieuwe inschrijvers wordt dit direct verplicht. Meer dan 1,6 miljoen organisaties hebben te maken met het UBO-register en goed beschouwd zou het storm moeten lopen. De KvK doet bij navraag onzerzijds momenteel helaas geen uitspraak over het aantal ingeschreven UBO’s sinds het ingaan van de verplichting op 27 september 2020. Het is dan ook zeker niet uitgesloten dat nog lang niet alle UBO’s zich hebben ingeschreven.

Privacy

Vanuit de praktijk is de nodige kritiek geuit op het register omtrent privacy. Een deel van de UBO-gegevens is namelijk openbaar en door eenieder in te zien. Overige gegevens zijn enkel in te zien door bevoegde autoriteiten (zoals het OM). Openbare gegevens betreffen:

  • voor- en achternaam;
  • geboortemaand en –jaar;
  • nationaliteit;
  • woonland;
  • de aard en omvang van het belang.

Volledige afscherming van gegevens gebeurt enkel op verzoek. Dit komt voor honorering in aanmerking als de UBO voorkomt op de lijst van personen die onder politiebescherming staat of als de UBO minderjarig of anderszins handelingsonbekwaam is.

Sancties

Aan het niet registreren van de UBO zijn sancties verbonden. Bij de behandeling van het wetsvoorstel omtrent de UBO-registratie heeft de Kamer zijn zorgen geuit over het feit dat de verantwoordelijkheid voor registratie bij de entiteiten zelf is neergelegd.[1] Kwaadwillenden zouden wellicht niet tot inschrijving overgaan. Minister van Financiën, Hoekstra, geeft aan dat hiervoor verschillende mechanismen zijn ingebouwd.[2] Zo schrijft de KvK alle UBO-plichtige juridische entiteiten gefaseerd aan met het verzoek tot inschrijving van de UBO’s. Als een aanschrijving niet tot registratie leidt, stuurt de KvK één aanmaning. De KvK levert aan het Bureau Economische Handhaving (BEH) alle benodigde informatie van de entiteiten aan waarvan de UBO’s na achttien maanden niet geregistreerd staan in het handelsregister (27 maart 2022). BEH kan vervolgens nog één aanmaning sturen. Indien hier niet op wordt gereageerd, kan BEH onderzoek doen en zo nodig overgaan tot handhavend optreden. Op grond van het duale sanctiestelsel kan BEH processen-verbaal opmaken (die voor de strafrechtelijke handhaving naar het OM worden doorgeleid voor de afdoening ervan) en beschikkingen voor een boete en/of last onder dwangsom (voor de bestuursrechtelijke handhaving). Elke onjuiste registratie kan leiden tot deze bestuursrechtelijke of zelfs strafrechtelijke sancties. Het niet voldoen aan de registratieverplichtingen of het doorgeven van verkeerde informatie vormt een financieel delict en kan uiteindelijk leiden tot een gevangenisstraf van maximaal zes maanden, een taakstraf, of een boete van (thans) € 21.750 (hiervoor is aansluiting gezocht bij art. 47 Handelsregisterwet 2007). Daarnaast kan de constatering van een onjuiste registratie aanleiding zijn voor strafrechtelijk onderzoek naar de entiteit of diens UBO’s.

Inschrijven uiterlijk 27 maart 2022

Het is nog niet te laat. Organisaties die al in het Handelsregister ingeschreven staan, dienen de UBO’s uiterlijk 27 maart 2022 op te geven. Maar wees op tijd en schrijf uw UBO’s tijdig in. U kunt de oplegging van vervelende sancties nu nog voorkomen. Een tekenbevoegde van de onderneming, of de notaris kan via de website van de KvK de UBO kosteloos inschrijven. Vanzelfsprekend kunnen wij u ook terzijde staan, bijvoorbeeld indien u wenst dat de gegevens van de UBO worden afgeschermd.

[1] Nota naar aanleiding van het verslag, 35 179, p. 19.

[2] W.B. Hoekstra, Minister van Financiën, nota naar aanleiding van het verslag, 35 179, p. 19.