Uw partner in de zorg

 

De zorg is in beweging. Nieuwe financieringsregels, bezuinigingen en de complexe regelgeving zorgen ervoor dat de branche veel veranderingen doormaakt. Om aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen en slagvaardig te kunnen optreden, is een grondige kennis van de branche en haar regelgeving vereist. Het zorgteam van Ten Holter Noordam advocaten is uw partner in de zorg. De advocaten, ieder in zijn eigen specialisme, zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving en ontwikkelingen binnen de zorg. Met hun jarenlange ervaring in de advisering van zorgorganisaties staan zij uw organisatie graag bij.

Praktische oplossingen

Een praktisch advies of oplossing waar u mee verder kunt. Wij schakelen snel en flexibel en anticiperen op de wisselende omstandigheden. Onze aanpak kenmerkt zich door korte, heldere lijnen met een vast aanspreekpunt. Ons doel is om u wegwijs te maken in de verschillende rechtsgebieden zodat u, ongeacht uw vraag, een praktische oplossing krijgt voor uw probleem of vraagstuk.

Wij bieden u …

Advies, juridische begeleiding en ondersteuning in geval van (gerechtelijke) procedures met een vaste contactpersoon die uw organisatie kent. Een sparringpartner voor uw organisatie met de kennis die u nodig heeft. Wij adviseren en ondersteunen uw organisatie op verschillende rechtsgebieden.

Arbeidsrecht     
Aanbestedingsrecht
Ondernemingsrecht
Privacy
Strafrecht
Bestuursrecht
Bouw en vastgoed
Huurrecht
Personen-, familie- en erfrecht
Insolventie, financiering en zekerheden

 

Download onze brochure voor een gedetailleerd overzicht van onze expertise op het gebied van de zorg.

/ARBEIDSRECHT

De wet- en regelgeving in het arbeidsrecht verandert voortdurend. Of het nu gaat om een reorganisatie, een ontslagprocedure, detachering van werknemers of het opstellen van een leer-/arbeidsovereenkomst. Het is voor werkgevers onmogelijk om altijd op de hoogte te zijn. Voor u is het belangrijk dat u wordt ondersteund, geïnformeerd en geadviseerd door een zorgteam dat kennis heeft van de relevante wet- en regelgeving. Zo kan u uw aandacht richten op wat echt belangrijk is: uw organisatie en haar werknemers. Want niet alleen uw organisatie, maar ook uw werknemers zijn erbij gebaat dat zij weten wat er van hen wordt verwacht. En wat zij van u mogen verwachten. Wij zorgen ervoor dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd. Een essentieel onderdeel van het arbeidsrecht. Terug naar het begin

/AANBESTEDINGSRECHT

Heeft u advies nodig bij gemeentelijke aanbestedingen? Bijvoorbeeld voor diensten op grond van de Wmo of jeugdzorg? Wij zijn vertrouwd met open house-constructies en bestuurlijk aanbesteden. Een aanbestede opdracht mag niet zomaar worden gewijzigd. Maar bij een lange looptijd is het soms wel noodzakelijk om tarieven of andere voorwaarden te wijzigen. Ons zorgteam denkt met u mee over de ruimte en de grenzen die aanbestedingsregels bieden tijdens de looptijd van een aanbesteed contract. En krijgt u een keer ten onrechte een opdracht niet gegund? Dan stellen wij onszelf tot doel om de opdracht alsnog te verwerven. Wij ondersteunen en begeleiden u bij deze aanbestedingstrajecten en adviseren bij juridische vraagstukken. Terug naar het begin

/ONDERNEMINGSRECHT

Overnames, fusies en andere vormen van samenwerkings- en organisatieverbanden komen steeds vaker voor in de zorg. Voor u is het belangrijk dat u zich kunt concentreren op de zakelijke en bestuurlijke aspecten in uw organisatie. Ons belangrijkste doel is geschillen te voorkomen of op te lossen. En als het toch uitdraait op een conflict, kunnen wij u bijstaan in gerechtelijke procedures bij bijvoorbeeld het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Maar ook bij mogelijke conflicten met ziektekostenverzekeraars, geschillen over de bevoegdheden in de governancestructuur of het uitzoeken van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. We ondersteunen ook bij geschillen tussen medisch specialisten die bijvoorbeeld in maatschapsverband met elkaar zijn verbonden. Terug naar het begin

/PRIVACY

Vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de verwerking van persoonsgegevens aan strenge voorwaarden gebonden. Iedere zorgorganisatie moet door middel van verschillende protocollen of reglementen inzichtelijk maken op welke wijze en onder welke voorwaarden zij persoonsgegevens verwerkt. Die verplichting heeft een organisatie tegenover haar werknemers, patiënten, cliënten en mantelzorgers. Ons zorgteam helpt bij het opstellen van een   privacy- of datalekprotocol voor uw organisatie. Een bijzonder beleid geldt hierbij voor medische gegevens van patiënten omdat dit bijzondere persoonsgegevens zijn. De elektronische verwerking ervan vergt specifieke kennis die overgedragen moet worden aan uw werknemers. Wij adviseren u over de relevante regels voor een zorgvuldige verwerking daarvan. Ook ondersteunen wij bij de onderhandelingen met IT-leveranciers en stellen verwerkersovereenkomsten op. Veel zorgorganisaties moeten daarnaast verplicht een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aanstellen. Ondersteuning van zijn taken is voor een groot deel juridisch van aard. Terug naar het begin

/STRAFRECHT

Een aangifte tegen uw zorgorganisatie, één van uw specialisten of werknemers kan zeer ingrijpend zijn. Of het nu gaat om een aangifte of tuchtklacht, wij verlenen rechtsbijstand door middel van begeleiding en verdediging. Daarnaast kunnen wij u adviseren over cybercrime. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken maar ook om u bij te staan als er onverhoopt patiëntgegevens in de openbaarheid komen. Wordt er een strafrechtelijk onderzoek ingesteld bij uw organisatie? Ons zorgteam informeert u over de rechten en plichten van uw organisatie en staat u juridisch bij. Ook als er een calamiteit bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) wordt gemeld. Terug naar het begin

/BESTUURSRECHT

In toenemende mate wordt er in de zorgsector handhavend opgetreden door gemeenten, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en andere instanties. Daarbij kunnen zij gevoelige informatie openbaar maken maar ook sancties opleggen zoals bestuurlijke boetes, een last onder bestuursdwang of een last onder dwangsom. Ons zorgteam adviseert en staat u bij in eventuele bestuursrechtelijke procedures, het aanvragen van omgevingsvergunningen, overheidsaansprakelijkheid en onteigening door overheden. In de zorgsector worden veel overeenkomsten gesloten. Met gemeenten in het kader van de Wmo en de Jeugdwet, met woningcorporaties, cliënten, et cetera. Wij hebben ruime ervaring op het gebied van contracteren met overheden en semipublieke instellingen. Het zorgteam kan u ook ondersteunen bij het indienen van inspraakreacties op het vastgestelde zorg- en/of woonbeleid. Terug naar het begin

/BOUW EN VASTGOED

Kiest u ervoor om het ontwerp van een gebouw zelf te laten uitvoeren en de aannemer uitsluitend de uitvoering te laten doen? Of heeft het uw voorkeur om zowel het ontwerp als de uitvoering bij de aannemer te beleggen? Beide contractvormen hebben voor- en nadelen. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden. Ook als u te maken krijgt met renovatie of onderhoud. Mochten er geschillen ontstaan, wordt er regelmatig geprocedeerd bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw vanwege de specifieke bouwtechnische kennis die hiervoor nodig is. Het procederen bij de Raad gaat er soms net iets anders aan toe dan bij de rechtbank. Wij hebben ervaring met het procederen bij beide instanties. Zorgvastgoed kopen of verkopen? Of heeft u te maken met vastgoed met erfpacht? Dan is het erg belangrijk om u vooraf goed te laten adviseren over de inhoud en consequenties van een (ver)koopovereenkomst. Ons zorgteam adviseert en biedt adequate begeleiding. Terug naar het begin

/HUURRECHT

Bij zorgvastgoed is sprake van een gemengde overeenkomst. Een combinatie van huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder en de overeenkomst van opdracht of de geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen de zorgvrager en de zorgverlener. De contractuele scheiding tussen wonen en zorg en de verschillende samenwerkingsvormen die denkbaar zijn, leiden tot verschillende rechtsverhoudingen met verschillende wettelijke bepalingen. Ons zorgteam kan dergelijke gecombineerde overeenkomsten voor u opstellen of beoordelen en adviseert indien nodig bij beëindiging van de overeenkomst. Terug naar het begin

/PERSONEN-, FAMILIE- EN ERFRECHT

Bij gedwongen opname in het kader van de Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) moet om een gerechtelijke, al dan niet voorlopige, machtiging worden verzocht. Deze machtiging is tijdelijk en wordt bij gerechtelijke machtiging verlengd. Ons zorgteam heeft de expertise om u hierin te ondersteunen. Naast deze ondersteuning kunnen wij u informeren over de Wet bescherming erfgenamen tegen schulden (BETS), nalatenschap ten behoeve van een zorgverlener of medewerker en een rol spelen in mediation. Terug naar het begin

/INSOLVENTIE, FINANCIERING EN ZEKERHEDEN

Fluctuaties in de economie en politieke beslissingen kunnen grote gevolgen hebben voor (de levensvatbaarheid van) uw organisatie. Of voor partijen waarmee uw organisatie zaken doet. Door onze ervaring kunnen wij de risico’s zoveel mogelijk onder ogen zien en waar mogelijk elimineren. Denk bijvoorbeeld aan de positie van bestuurders en toezichthouders in het kader van de Governancecode Zorg. Ook de wijze en vorm van financiering, zowel op het gebied van werkkapitaal als bijvoorbeeld ten aanzien van vastgoed, kan van cruciaal belang zijn voor de stabiliteit van uw organisatie. Wij informeren u over mogelijke financieringsvoorstellen en de gevolgen ervan voor uw organisatie. Wij denken mee in de mogelijkheden voor het vinden van alternatieve vormen van financiering. Krijgt u te maken met een curator? Wij spreken de taal van curatoren en kennen de belangen. Terug naar het begin

Advocaten

Alexandra van den Eijnden

Dymphy Schuurman

Sylvia Witkamp